СКРИНЬКА ДОВІРИ


Повідом про корупцію 


Запрошуємо на роботу 


 ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ!


ОГОЛОШЕННЯ

 Згідно наказу від 14.06.2024 року №132-ОД, наказ від 14.05.2024 року №110-ОД «Про проведення конкурсного відбору» скасований та визнається таким, що втратив чинність.


Гуртожиток

  Узагальнений досвід роботи гуртожитку Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (далі - ХКТЕІ). 

У своїй роботі педагогічні працівники гутрожитку керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»; Державною національною програмою «Освіта. Україна XXI сторіччя»; «Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти»; «Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті»;Концепцією національного виховання студентської молоді від 25.06.09 року, протокол № 7/2-4, відповідними інструктивно-методичними документами Міністерства освіти і науки України, а також положеннями, наказами, розробленими структурними ланками та керівництвом інституту.
     Педагогічні працівники гуртожитку здійснюють свою діяльність відповідно до завдань реалізації виховного процесу в інституті.
     Виховна робота у гуртожитку здійснюється вихователями, координується проректором із виховної роботи та реалізується за наступними напрямами.
1. Національно-патріотичне виховання:
·                     формування національної свідомості і відповідальності за долю України;
·                     виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам'яті;
·                     культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою та ін.);
·                     виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.

2. Інтелектуально-духовне виховання:
·                     розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;
·                     виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності;
·                     реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар'єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок;
·                     виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію;
·                     формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання.

3. Громадянсько-правове виховання:
·                     прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
·                     виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України;
·                     виховання громадянського обов'язку перед Україною, суспільством;
·                     формування політичної та правової культури особистості;
·                     залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.

4. Моральне виховання:
·                     формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;
·                     формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;
·                     становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.

5. Екологічне виховання:
·                     формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;
·                     оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;
·                     виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;
·                     виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

6. Естетичне виховання:
·                     розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;
·                     формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури;
·                     вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

7. Трудове виховання:
·                     формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки;
·                     формування почуття господаря та господарської відповідальності;
·                     розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя:
·                     виховання відповідального ставлення до власного здоров'я, здорового способу життя;
·                     формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;
·                     забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;
·                     фізичне, духовне та психічне загартування;
·                     формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань;
·                     створення умов для активного відпочинку студентів.

Принципи організації виховного процесу студентської молоді

     Виховання студентської молоді, здійснюване педагогічними  працівниками гуртожитку, грунтується на таких принципах:

·                      демократичності - визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;
·                      гуманізації - створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;
·                      єдності навчальної та виховної діяльності - консолідації студентства та науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об'єднану спільною мораллю та ідеями;
·                      послідовності, системності і наскрізності - привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;
·                      диференціації та індивідуалізації виховного процесу - врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;
·                      єдності теорії та практики - реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
·                      природовідповідності - врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;
·                      пріоритету правової свідомості - вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.

     Діяльність педагогічних працівників гуртожитку ґрунтується на наступних засадах:
1. Використання традиційних та впровадження нових підходів, форм і методів виховання, які відповідали б потребам розвитку особистості студента, сприяли відкриттю його талантів, розумових і фізичних здібностей.
2. Поєднання зусиль з виховним відділом інституту, деканатом, кафедрами інституту, органами студентського самоврядування, Центром мистецтв і дозвілля, Радою профілактики, психологічною службою, методоб'єднанням кураторів.
3. Виховання патріотичних почуттів до Альма-матер, дотримання і розвиток академічних і демократичних традицій інституту, консолідація студентства, педагогічних та науково-педагогічних працівників в єдину академічну спільноту.
4. Розвиток активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді; поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самоврядуванням студентів.
5. Здійснення культурно-просвітницької роботи та організація студентського дозвілля.
6. Забезпечення системно-цільового підходу до планування і організації виховної роботи інституту (формування комплексного плану і плану основних заходів та здійснення контролю за його виконанням).

     Основними завданнями роботи педагогічних працівників гуртожитку визначено наступні:
1. Реалізація і впровадження пріоритетних напрямків національного виховання, зокрема, національно-патріотичного, науково-дослідного, художньо-естетичного, інтелектуально-дозвіллєвого, спортивно-оздоровчого.
2. Розробка документів, що регламентують виховну діяльність у гуртожитку.
3. Розміщення інформації щодо виховного процесу у гуртожитку на веб-сайті інституту, на шпальтах студентської газети інституту «Студентський калейдоскоп».
4. Організація дозвілля та культурного відпочинку студентів (вечорів відпочинку, дискотек, тематичних вечірок, оглядів-конкурсів тощо).
5. Поширення інформації про творчі конкурси, студентські акції, спеціалізовані виставки.
6. Участь у семінарах для кураторів академічних груп.

     Основні напрями роботи гуртожитку відображено у:
плані виховної роботи гуртожитку;
плані роботи Ради гуртожитку та протоколах засідань Ради за поточний рік;
плані роботи Ради профілактики правопорушень;
планах роботи гуртків, які прац3юють у гуртожитку;
фото-матеріалах, у яких відображено житлово-побутові умови для організації навчання, дозвілля студентів, виховної роботи.

Розробка сайту:  uaBiznes.info