АНОНC

 - Запрошуємо на навчання у ХКТЕІ! Початок прийому заяв та документів з 30 червня 2020 р.
 
- Важливе оголошення для випускників 11 класів та ПТНЗ у рубриці "Вступнику" - "Важливе для вступників"
 
 - Оголошення! Зустріч випускників ювілейних років переноситься на наступний рік та відбудеться 22 травня 2021 р.
 


КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

     КАФЕДРА  СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Недостатньо тільки отримати знання, потрібно вміти їх використати. Й. В. Гете

kafet    Місія кафедри – підготовка кваліфікованих фахівців, які мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі в умовах глобалізації політичних та економічних процесів.
    Головними завданнями кафедри є: якісна загальноекономічна, фундаментальна та гуманітарна підготовка фахівців; активна участь у розбудові національної вищої освіти, інтеграції у Європейське та світове співтовариство; реалізація принципів Болонського процесу. Поряд із високим рівнем професійної підготовки фахівців у процесі навчання забезпечується задоволення потреб особистості в інтелектуальному та духовному розвитку.
    Кафедра діє за систематично сформованими цілями та принципами, встановленими відповідно до завдань, особливостей викладання та сприйняття дисциплін, які зосереджені на формуванні фахівців високого рівня, із гнучкими знаннями та стійкими навичками оперування ними.

    Основні з них:
    I. Гнучкість знань. Студентів навчають уміло оперувати набутим матеріалом для впевненого крокування у світі бізнесу. Таким чином, створюються умови зовнішньої значущості особистості фахівця на теренах глобалізованого простору.
    II. Продуктивність навчання, що передбачає викладання дисциплін кафедри на основі практичного життєвого досвіду, реальних виробничих та життєвих ситуацій.
    III. Конкурентоспроможність особистості. Навчальні заняття дають можливість не лише оволодіти теоретичними знаннями з дисципліни, а й застосувати їх на практиці в умовах наближених до реальних робочих місць фахівців, стати на першу сходинку професійної основи визнаного майбутнього.
    IV. Іншомовна компетенція. Іноземна мова – засіб, що надає можливість оволодіти досвідом успішних колег країн Європи та світу. Це шанс із «перших уст» перейняти та попрактикувати провідні стратегії і принципи на шляху становлення себе як конкурентоспроможної особистості високого рівня. Адже знання усувають мовний бар’єр і дозволяють підсилити компетентне сприйняття «питання дня».
    V. Широкий профіль. Разом із вивченням історії, економічного становища країни, студент частково поглинає її культурні особливості, менталітет.
    VІ. «Той, хто п`є воду, повинен пам`ятати про тих, хто рив колодязь». Викладачі кафедри велику увагу приділяють вихованню фахівця, як особистості. Робиться значний акцент на тому, щоб студенти плекали у собі незалежну, демократичну свідомість, мали шану та повагу до Батьківщини, своєї нації, предків.
    Організація навчально-виховного процесу на кафедрі здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», Державних стандартів вищої освіти та їх варіативних складових, інших нормативних документів у сфері вищої освіти.
    Відповідно до навчальних планів підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» зі спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Маркетинг», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Готельна і ресторанна справа», «Менеджмент організацій та адміністрування» науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання таких нормативних та варіативних дисциплін: Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Регіональна економіка, Глобальна економіка, Міжнародна економіка, Історія економіки та економічної думки, Соціальна відповідальність, Інформаційні системи і технології, Вища та прикладна математика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Оптимізаційні методи і моделі, Економетрика, Статистика, Історія України, Історія української культури, Філософія, Психологія, Професійна етика і етикет, Правознавство, Право (господарське, трудове, договірне, міжнародне), Діловодство, Українська мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Ділова іноземна мова, Іноземна мова (додатково), Методологія та організація наукових досліджень, Методика викладання у вищій школі, Фізичне виховання. Усі навчальні дисципліни забезпечені підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями до аудиторних, самостійних та індивідуальних робіт студентів. Напрацювання викладачів на електронних носіях (довідники, посібники, консультації, тести) представлені також у електронній бібліотеці ХКТЕІ, де студенти можуть займатися в позаурочний час.
    Науково-дослідна робота кафедри планується і здійснюється відповідно до планів наукової роботи Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, згідно чинного законодавства. Викладачі кафедри ведуть активну науково-дослідну роботу за різними напрямами в рамках гуманітарних, природничо-наукових та загальноекономічних дисциплін, беруть участь в роботі міжнародних, міжвузівських і вузівських наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Щорічно кафедра є співорганізатором науково-практичних конференції та круглих столів для викладачів, аспірантів та студентів: «Сучасні економічні системи: стан та перспективи», «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», «Іншомовна компетентність у контексті переваг фахівців економічного профілю» тощо.
    Викладачі кафедри здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів, результати якої відображаються через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. На базі кафедри діють студентські наукові гуртки «Пошук» та «Економіст».
    Основні напрямки наукових досліджень кафедри:
    − управління інвестиційними ресурсами підприємств та регіонів;
    − глобалізація і можливості подолання кризи сучасних економічних моделей;
    − інноваційно-орієнтований розвиток економіки України та її інтеграція в світовий економічний простір;
    – теоретико-методологічні основи підготовки фахівців економічного профілю;
    – професійна культура студентів як складова економічної освіти;
    − розвиток іншомовної компетенції майбутніх фахівців;
    – методика викладання дисциплін соціально-гуманітарного та фундаментального циклів в контексті підготовки фахівців економічного спрямування;
    − проблеми та перспективи розвитку кооперативної освіти в Україні та за кордоном.
    Виховна робота кафедри спрямована на вдосконалення підготовки високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої особистості, яка має громадянську відповідальність, високі духовні цінності, сімейні і патріотичні почуття, є носієм кращих досягнень національної та світової культури, здатна до самоосвіти і самовдосконалення.. Виховна робота на кафедрі здійснюється шляхом організації постійної співпраці викладачів і студентів, проведення дебатів, співтворчості, науково-практичних конференцій, засідань гуртків, «круглих столів», майстер-класів, тренінгів, виховних годин. Успішна реалізація кафедрою завдань виховання у студентських групах забезпечується завдяки інституту кураторства.
    Регулярно організовується тиждень кафедри, тижні української та іноземної мов, суспільних дисциплін, проводяться олімпіади та конкурси. Кафедра є відповідальною за організацію спортивного життя інституту, фізкультурно-масової роботи та дозвілля для студентів. На базі фізкультурно-оздоровчого комплексу працюють спортивні секції з різних видів спорту, проводяться внутрішньо та міжвузівські спартакіади для студентів з ігрових видів спорту, Дні здоров'я.
    Викладачі кафедри організовують цікаве позааудиторне спілкування зі студентами, екскурсії до музеїв, відвідування театрів, студенти залучаються до проведення профорієнтаційних заходів.
    Контакти: 29013, м. Хмельницький, вул. Камянецька, 3, тел. (0382) 79-55-68, каб. 300

 

 

 

Інформація про заходи проведені викладачами іноземних мов

у 2016 - 2017 н.р.

 stattya_naumenko_za_rik_stranica_1_02_01

stattya_naumenko_za_rik_stranica_2_02_01 

stattya_naumenko_za_rik_stranica_3_02_01 


 

 

 

Розробка сайту:  uaBiznes.info