Анкетування здобувачів вищої освіти

Анкетування здобувачів вищої освіти

1.Вивчення рівня задоволеності здобувачів освіти якістю освітніх послуг у ХКТЕІ

2.Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

3.Визначення рівня залучення студентів до розробки і перегляду освітніх програм 

4.Анкета щодо оцінювання якості освіти випускників роботодавцями

5.Право знати механізми освітньої, соціальної, організаційної інформаційної, консультативної підтримки

6.Визначення чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

7.Анкета щодо перспективи навчання за дуальною формою здобуття освіти

8.Аналіз ступеня задоволеності студентів організацією процесу практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам програми практики

9.Анкетування щодо визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні

10.Визначення мотивації до навчання здобувачів вищої освіти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

11.Оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти ХКТЕІ

12.Визначення рівня навантаження студентів ХКТЕІ

13.Ступінь задоволення випускників освітнім процесом у ХКТЕІ та рекомендації випускників для підвищення якості освітніх програм

14.Дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

15.Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності

16. Анкета сформована за результатами апробації Всеукраїнського проєкту "Університет - простір прав людини"

17.Викладач очима студента

Розробка сайту:  uaBiznes.info