Опитування

Анкетування I курс (вибір дисциплін) ОС Магістр

Анкетування II курс (вибір дисциплін) ОС Магістр 

Навчально методичний посібник з освіти у сфері прав людини для закладів вищої освіти, які прагнуть/зацікавлені розвивати академічну свободу та освітній простір на засадах прав людини

Анкета сформована за результатами апробації Всеукраїнського проєкту "Університет - простір прав людини"

Заява на перезарахування результатів навчання, отриманих у рамках неформальної освіти

Анкета "Викладач очима студента"

Скринька довіри

Анкетування (вибіркові дисципліни) МТ(б)-41, МТ(зскб)-21

Анкетування (вибіркові дисципліни) МТ(скб)-11, МТ(зскб)-11, МТ(скб)-21, МТ(зскб)-22, МТ(б)-31

Результати опитування щодо вибору дисциплін здобувачів вищої освіти МГ(скб)-11 

Результати опитування щодо вибору дисциплін здобувачів вищої освіти МГ(б)-41 

Анкета щодо перспективи навчання за дуальною формою здобуття освіти

Анкета вивчення рівня задоволеності здобувачів освіти якістю освітніх послуг у ХКТЕІ

Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

Анкета визначення рівня активності залучення студентів до розробки і перегляду системи освітніх компонентів освітніх програм

Анкета щодо оцінювання якості освіти випускників роботодавцями

Анкета "Право знати механізми освітньої, соціальної, організаційної інформаційної, консультативної підтримки"

Визначення рівня об'єктивності оцінювання контрольних заходів

Анкетування (вибіркові дисципліни) ПТМ(скб)-11, ПТМ(б)-31

Анкетування (вибіркові дисципліни) ПТМ(б)-41, ПТМ(зскб)-21

Анкета щодо перспективи навчання за дуальною формою здобуття освіти

Аналіз ступеня задоволеності студентів організацією процесу практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам програми практики

Анкетування щодо визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні

Визначення мотивації до навчання здобувачів вищої освіти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Анкета щодо оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти ХКТЕІ

Визначення рівня навантаження студентів ХКТЕІ

Ступінь задоволення випускників освітнім процесом у ХКТЕІ та рекомендації випускників для підвищення якості освітніх програм

Анкета для студентів щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньо-професійної програми

Анкета щодо мотивів вибору закладу вищої освіти

Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті

 


Розробка сайту:  uaBiznes.info