Навчально-методичний відділ

Сильним, досвідченим стає той педагог, який вміє аналізувати свою працю. В.Сухомлинський

     Навчально-методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня, сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними ідеями та знахідками, дає змогу молодим викладачам вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, сприяє пануванню у педагогічному колективі духу творчості.
     Основною метою діяльності навчально-методичного відділу у ХКТЕІ є створення інформаційно-методичної бази для викладачів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.
    Основу структури методичної роботи складає:
· навчально-методична рада;
· педагогічна рада;
· методичний кабінет;
· кафедри;
· циклові комісії;
· школа молодого викладача.
     Навчально-методичний відділ  розглядає матеріали та готує пропозиції з питань визначення стратегічних напрямів методичної роботи у інституті, узагальнює керівництво навчально-методичною роботою,  здійснює організаційне забезпечення конкурсу «Кращий викладач», проводить роботу щодо вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, сприяє в організації заходів щодо участі у науково-методичних конференціях, семінарах, майстер-класах, конкурсах-оглядах методичних розробок.
     У навчальному закладі функціонує методичний кабінет, де зібрано кращі зразки навчальної документації, методичні розробки окремих занять, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів. Окремий розділ методичного кабінету складають кращі навчально-методичні комплекси, підготовлені викладачами коледжу як виставкові матеріали.
     Основними напрямками роботи методичного кабінету є:
- Створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами, забезпечення аналітичного підходу до цього  процесу.- Координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи (масових, групових, індивідуальних), удосконалення управління нею, робота на кінцевий результат.- Ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки та кращого педагогічного досвіду у практику навчально-виховного процесу.- Систематизація та впорядкування інформаційного потоку із урядових рішень, рекомендацій органів освіти, професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань.- Розробка і удосконалення інноваційних технологій навчання, у тому числі пакетів прикладних комп`ютерних програм, електронних портфоліо з навчальних дисциплін.- Створення комплексу навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. - Вивчення та аналіз навчально-програмної документації, внесення необхідних змін та доповнень. - Ознайомлення педагогічних працівників з новинками наукової, методичної, педагогічної літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання.
- Удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення кабінету навчально-методичними посібниками, методичними розробками та іншими методичними матеріалами.- Надання допомоги педагогічним працівникам у розробці навчальних планів та документації.- Участь у підготовці проведення атестації навчально-педагогічних працівників.-  Надання методичної допомоги молодим викладачам.-  Активізація видавничої діяльності викладачів.
     У ХКТЕІ діє індивідуальна та колективна система науково-методичної роботи з педагогами.
     Традиційною стала практика проведення творчих звітів педагогічних працівників. Звітуючи, викладач ділиться своїми знахідками, методичними доробками, знайомить інших викладачів з технологією власного досвіду. Кращі педагоги навчального закладу беруть участь у щорічному конкурсі педагогічної майстерності «Викладач року».
     Щороку у ХКТЕІ  відбувається День інституту. Це своєрідний  парад творчості, інтелекту та науковості.  У рамках Дня інституту відбуваються педагогічні читання, майстер-класи, засідання  за «круглим столом», де  викладачі і студенти виступають як партнери.
     Однією з важливих форм методичної роботи є відкриті заняття. Головною метою їх проведення є підвищення фахового та методичного рівня викладачів, зростання  педагогічної майстерності.  Головним завданням, що стоїть сьогодні перед викладачем є навчання на основі продуктивної діяльності у реальних соціальних ситуаціях на основі особистого досвіду студента і здатності досягти реально важливого  результату на майбутнє.
     Семінари-практикуми – форма навчання викладачів, змістом якої є спостереження й аналіз відкритих занять.
     Істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності викладачів має взаємовідвідування занять. Молодий викладач, відвідавши заняття  старшого колеги, поповнює свій методичний багаж та отримує потрібні практичні навички. Разом з тим досвідчений педагог, відвідуючи  заняття молодих  колег,  може дати слушну пораду, як удосконалити той чи інший момент заняття. Можливо,  і  досвідчений педагог знайде корисне для себе у молодого колеги.
     Важливою формою пропагування  та впровадження у практику передового педагогічного досвіду є науково-методичні виставки. Тематика експозицій передбачає репрезентацію досягнень, пропаганду найефективніших форм і методів навчання та виховання, що використовує викладач. ХКТЕІ є постійним учасником  щорічної Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», котра відбувається у Києві. У 2013 р. за  тематичну номінацію «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача» ХКТЕІ нагороджено золотою медаллю та дипломом.
     Одним із напрямів  методичної діяльності  є робота з молодими викладачами. Традиційними є теоретичні  та практичні семінари, діяльність школи молодого викладача. Для молодих викладачів проводяться відкриті заняття з наступним обговоренням. Обов’язкові  відвідування занять молодих викладачів адміністрацією, завідувачами кафедр та головами циклових комісій сприяють зростанню їх фахового та методичного рівня.
     Управління методичною роботою потребує систематичної  уважної роботи та зворотнього зв`язку, тому  чимала увага приділяється аналізу педагогічної і методичної праці педагогів. Контроль за виконанням методичної роботи  здійснюється шляхом заслуховування звітів  методичної роботи на педраді, засіданнях адміністративної ради, ради при заступнику директора з навчальної роботи, заслуховування звітів голів циклових комісій, звітування викладачів перед цикловими комісіями щодо виконаної роботи,  творчих звітів педагогів.

Розробка сайту:  uaBiznes.info