Кафедри інституту

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

     Завдання маркетингу полягає у зведенні до мінімуму зусиль зі збуту. Мета маркетингу – досягнення такого рівня знань і розумінь, запитів і потреб споживачів, за якого запропоновані товари і послуги будуть повністю їм відповідати і самі себе продавати. В ідеалі результат  маркетингу –  готовий до покупки споживач.   Пітер Друкер

     Місія кафедри –  підготовка кваліфікованих спеціалістів із високим рівнем професійних компетенцій у сфері стратегічного і оперативного маркетингу, ціноутворення, логістики, маркетингових комунікацій, сучасних рекламних технологій,  необхідних для успішної діяльності підприємств сфери торгівлі, готельного та ресторанного бізнесу.
     Основним завданням  кафедри маркетингу та підприємництва є підвищення компетентності студентів на основі:
- застосовування нових форм і методів навчання, інноваційних технологій;
- залучення до організації навчального процесу роботодавців;
- проведення більшості  занять на виробництві;
- активного впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій, які використовують фахівці на виробництві у професійній діяльності.
     Відповіддю на глобальні потреби ринку праці є інтегровані активні internet-технології і креативні методи навчання, які використовуються науково-педагогічними працівниками кафедри маркетингу.
     Кафедра маркетингу та підприємництва є випусковою для напряму підготовки (спеціальності)  «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».
     Спорідненими напрямами підготовки (спеціальностями) є:
«Товарознавство і торговельне підприємництво»; 
«Готельно-ресторанна справа»;
«Менеджмент».
     Кадровий склад кафедри відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту».
     Організація навчально-виховного процесу на кафедрі здійснюється відповідно до таких нормативних документів:
– освітньо-професійних програм «бакалавр» (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 02.02.2010 р.) та «магістр»  (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р. № 895);
– освітньо-кваліфікаційних характеристик «бакалавр», «магістр» (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2013 р. №304);
– засобів діагностики якості вищої  освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів  «бакалавр», «магістр» (затверджені від 29.08.2013 р.);
– навчального плану;
– робочого навчального плану.
     Дисципліни варіативної частини навчального плану забезпечують на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр», «магістр» фахове спрямування викладання маркетингу міжнародного бізнесу та туризму.
     Професійна компетентність майбутніх фахівців з маркетингу забезпечується такими напрямками діяльності:
- впровадженням нових технологій навчання, спрямованих на практичну складову;
- постійним оновленням матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчального процесу.
     Реалізація зазначених напрямів здійснюється шляхом:
1.Наближення спеціальної професійної підготовки до потреб роботодавців. На базі навчального закладу створено віртуальне підприємство «Шанс», у відділі маркетингу якого працюють студенти. Завданням цього студентського підрозділу є набуття практичного досвіду фахівця-маркетолога. У перспективі цього відділу – створення кооперативного багатонаціонального проекту, який буде реалізований у рамках викладання дисципліни «Міжнародний маркетинг», що дасть можливість студентам спеціальності «Маркетинг» підтримувати зв’язки зі студентами вузів  різних країн.
     Студентами постійно здійснюються дослідження щодо підвищення якості культури обслуговування споживачів та надання послуг у навчально-виробничому кафе «Меркурій», що дає можливість ухвалювати ефективні рішення і одержувати вагомі прибутки.
     Проведено дослідження з метою вивчення думок споживачів щодо реконструкції універмагу «Юність», матеріали якого допомогли керівництву Хмельницької облспоживспілки ухвалити ефективні рішення щодо легалізації нового суб’єкта господарювання. Така тісна співпраця кафедри маркетингу з системою споживчої кооперації дає змогу інтегрувати зусилля на впровадження сучасних тенденцій маркетингу.
     Під час навчального процесу заохочується та стимулюється пізнавальна діяльність студентів шляхом їхньої участі у науково-практичних конференціях «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», «Інноваційні процеси та їх вплив на ефективність діяльності підприємства».
2. Розвитку соціального партнерства.
     У рамках співпраці навчального закладу і Подільського бренду ДП ПРАР «Оболонь- Красилівське» проводяться заняття-тренінги на підприємстві.
     Свідченням продуктивного співробітництва є майстер-класи на таких підприємствах: ПрАТ«Бакалія», ДП «Альма Шкіргалантарея», ТОВ «Епіцентр К», ПП «Мильні історії».
3.Залучення студентської молоді до наукової роботи є невід’ємною складовою, наріжним каменем діяльності сучасного вищого навчального закладу, обов’язковою умовою формування компетентності фахівця з маркетингу. Відповідно до цього,  триває активна науково-дослідницька робота студентів за підтримки студентського наукового товариства, виконуються відповідні науково-дослідницькі роботи у сферах управління підприємствами, маркетинг-менеджменту, торговельного і готельно-ресторанного бізнесу.
     Отримані результати демонструються на міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній науково-теоретичній конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», що відбувається на базі навчального закладу, науково-практичній конференції студентів ВНЗ Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» та інших заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів.
     Важливим чинником підвищення якості підготовки фахівців з маркетингу є організація та проведення на базі інституту щорічних олімпіад з навчальних дисциплін та спеціальностей, участь студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Минулого навчального року студентка напряму підготовки «Маркетинг» кафедри маркетингу та підприємництва стала переможцем ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Маркетинг”  та здобула ІІІ місце.
     Навчально-методична робота кафедри здійснюється відповідно до чинного законодавства та нормативно-правової бази, що регламентують організацію та зміст відповідної роботи. Сформовано комплекси навчально-методичного забезпечення з усіх дисциплін, передбачених навчальними планами певних спеціальностей.
     Студенти спеціальності «Маркетинг» вже декілька років поспіль мають змогу проходити практику за кордоном на базі підприємств торгового, готельного, ресторанного та туристичного бізнесу Польщі за активного сприяння та допомоги Вищої школи туризму та готельного бізнесу (м. Гданськ).
     Науково-педагогічні працівники кафедри щороку беруть участь у науково-практичних конференціях, що проводяться навчальними закладами Польщі, зокрема Вищою школою туризму та готельного бізнесу (м. Гданськ) і Вищою торговельною школою ім. Болеслава Марковського (м. Кельци).
      З метою проходження практики та сприяння працевлаштуванню випускників  укладено договори про співпрацю з такими підприємствами міста та області, як: ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «СТІОМІ-Холдинг», ПАТ «Хмельницький обласний пивзавод», Хмельницькою філією ПП «Таврія Плюс», ПП «Балтика»,  ПрАТ «Бакалія», ДП ПАТ «Оболонь-Красилівське», ПП «Рикун», ДП «Альма Шкіргалантарея» та ін.

Розробка сайту:  uaBiznes.info